Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

«ΣΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ«ΣΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ»1. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης :
(βωμό, τείχη, μαντείο, πόλεις-κράτη, δημόσια, ακρόπολη, ασφάλεια, ιερό πυρ, ιερά , μητρόπολη)


Στις καινούριες μορφές πόλεων που δημιουργήθηκαν, τις …………………………………………, οι άνθρωποι ένιωθαν περισσότερη……………………. Το κέντρο τους ήταν η ………………………, όπου συγκεντρωνόταν όλη σχεδόν η ζωή της πόλης, με τα …………………………… κτίρια και τα …………………………….Εκτός από τον ιερό αυτό λόφο, την πόλη προστάτευαν και τα ψηλά……………………………… που την περιέβαλλαν. Οι κάτοικοι που αποφάσιζαν τώρα πια να μεταναστεύσουν έπρεπε να συμβουλευτούν το ……………………… κι έπειτα να φύγουν από τη ……………………………………. Από την πόλη που έφευγαν εκτός από τις αναμνήσεις έπαιρναν μαζί τους και το ………………………………… με το οποίο άναβαν την ιερή φλόγα στο ……………………………της νέας πόλης .-2. Σημειώνω Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν είναι λανθασμένη

Α. Οι άριστοι και οι ευγενείς έχουν αριστοκρατική καταγωγή . □

Β. Οι τύραννοι έκαναν και καλά πράγματα . □

Γ. Στη βασιλεία κυβερνούν οι πλούσιοι . □

Δ. Η συνέλευση, που γινόταν στην αγορά από τον βασιλιά, απο-

φάσιζε για κρίσιμα ζητήματα . □

Ε. Ο λαός καταπιέζεται στην τυραννίδα . □3. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης:

(ελλανοδίκες, ήρωας, Ολυμπία, τέσσερα, κότινος, Έλληνες, Ολυμπιακοί αγώνες, πόλεμο, ελεύθεροι, εκεχειρία)

Κάθε ………………………………χρόνια γίνονταν οι ………………………………………………… .
Ένα μήνα, περίπου, προτού αρχίσουν οι αγώνες οι ……………………………………… έστελναν τους αγγελιαφόρους να ειδοποιήσουν τις ελληνικές πόλεις να σταματήσουν κάθε είδους …………………………………… και να κάνουν ……………………………………… . Όταν έφτανε ο καιρός, όλοι οι αθλητές, που ήταν αποκλειστικά άντρες, ……………………………, ………………………………………………πολίτες συγκεντρώνονταν στην …………………………… . Οι νικητές έπαιρναν για έπαθλο έναν ………………………………… και την εκτίμηση του κόσμου, ενώ όταν γύριζαν στην πατρίδα τους, τους υποδέχονταν σαν………………………….-

4. Για ποιους λόγους κατά την άποψή σου αυτήν την εποχή αναπτύσσεται το εμπόριο;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


5. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις απ’ την παρένθεση:

(αγγειογραφία, κούρου, λιτό, τέχνης, αρχιτεκτονική, ρυθμό, εμπορίου, γλυπτική, περίτεχνο, κόρης)Σε όλους τους ελληνικούς πολιτισμούς το στοιχείο της ……………………………………. κυριαρχεί . Ειδικά με την εξέλιξη του……………………………….οι Έλληνες κατόρθωσαν να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις τρεις βασικές τέχνες της αρχαιότητας, την ………………………………………….., την …………………………………….. και τη ……………………… . Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, το ……………………………………… της κάθε τεχνικής, οι τέχνες χωρίστηκαν σε ακόμα μικρότερες ομάδες. Για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική έχουμε το ………………………. δωρικό και τον ………………………………… ιωνικό ναό. Αλλά το επίτευγμα που είχε , ίσως, τη μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η δημιουργία του ……………………………………….. και της ………………………………………… .

6. Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων με τη λέξη που λείπει:Στα αρχαϊκά χρόνια αναπτύχθηκαν πολύ οι τέχνες και τα ……………………………….Οι ποιητές ενδιαφέρονται περισσότερο για την ………………………………………………………… ζωή των ανθρώπων.Ο ……………………………………………… με την ποίησή του θέλει να διδάξει τους ανθρώπους.Τα κυριότερα είδη ποίησης που καλλιεργήθηκαν είναι η ………………………………… και η ………………………………… ποίηση.7. Τι ονομάζουμε λυρική ποίηση;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: