Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ

Τεστ αξιολόγησης στα Φυσικά

1. Σημείωσε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες:
α. Ο ήλιος δεν είναι πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας. o
β. Στους ορυκτούς άνθρακες περικλείεται χημική ενέργεια. o
γ. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται εύκολα. o

2. Να συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις:
α. Ο ήλιος είναι η κύρια _____________ ενέργειας του πλανήτη μας.
β. Τα προϊόντα της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου λέγονται__________
γ. Οι ορυκτοί άνθρακες ταξινομούνται σε _______________και_________________.
δ .Η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο____________________ εύκολα.

3. Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση:

α. Από την κλασματική απόσταξη πετρελαίου παίρνουμε:
1. νερό 2. κλάσματα πετρελαίου 3. άνθρακα
β. Οι ξυλάνθρακες είναι προϊόν:
1.του πετρελαίου 2.του φυσικού αερίου 3. της καύσης των ξύλων
γ. Η ενέργεια:
1. έχει σταθερή μορφή 2. μετατρέπεται από τη μια μορφή στην άλλη

4. Να αντιστοιχίσεις την πρώτη με τη δεύτερη στήλη:

Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη
α. βενζίνη
β. διαμάντι
γ. γραφίτης 1. πετρέλαιο
δ. υγραέριο
ε. άσφαλτος
στ.λιγνίτης 2. ορυκτοί άνθρακες
ζ. ανθρακίτης
η. μαζούτ

5. Σημείωσε με Σ τις σωστές προτάσεις και με Λ τις λανθασμένες:
α. Η ενέργεια μπορεί να αλλάξει μορφή. o
β. Το πετρέλαιο έχει χημική ενέργεια. o
γ. Τα αποθέματα της γης σε γαιάνθρακες είναι ανεξάντλητα. o
δ. Η ηλιακή ενέργεια είναι ανανεώσιμη. o
ε. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι υποχρέωση όλων μας. o
6. Nα συμπληρώσεις τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις :
α.Τις μορφές ενέργειας που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ονομάζουμε______________________________ .
β. Η τεντωμένη χορδή ενός τόξου έχει______________________ ενέργεια.
γ. Η συνολική ενέργεια στη φύση παραμένει ____________________ .
δ. Ο ήλιος, ο άνεμος, το νερό, και η γεωθερμική ενέργεια αποτελούν_____________________ πηγές ενέργειας.
ε. Για να εξοικονομήσουμε ενέργεια , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε _______________________ θερμοσίφωνες.

7. Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:
α. Ένα συμπιεσμένο ελατήριο έχει:
1. κινητική ενέργεια 2. δυναμική ενέργεια
β. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε :
1.χημική 2. κινητική 3. πυρηνική
γ. Μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι:
1.ο ήλιος 2. ο άνεμος 3. οι γαιάνθρακες
δ. Όταν χρησιμοποιούμε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, μετατρέπουμε:
1. την ηλιακή σε ηλεκτρική ενέργεια 2. την ηλιακή σε χημική ενέργεια

8. Να αντιστοιχίσεις την πρώτη στήλη με τη δεύτερη:
Πρώτη στήλη Δεύτερη στήλη
α. Ήλιος
β. Φυσικό αέριο 1. Ανανεώσιμες
γ. Γεωθερμική ενέργεια
δ. Γαιάνθρακες 2. Μη ανανεώσιμες
ε. Πετρέλαιο
στ. Άνεμος

9. Πρότεινε τρεις τρόπους περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

1.

2.

3.


10. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές στο σχηματισμό , τη μεταφορά και τη χρήση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ορυκτών ανθράκων;
1.

2.

3.

……

11. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

πλεονεκτήματα μειονεκτήματα
.....................................................................................................................................................

12. Ποια πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται σε ένα υδροηλεκτρικό και ποια σε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο; Τι παράγουν τα εργοστάσια αυτά;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Η εργασία των ανθρακωρύχων είναι ιδιαίτερα κουραστική και επικίνδυνη. Μπορείς να σημειώσεις μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανθρακωρύχοι στην εργασία τους;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Να αναφέρεις πέντε τουλάχιστον τρόπους με τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας:
α.

β.

γ.

δ.

ε.

Καλή επιτυχία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: